php代码加密 第9章 Zend Guard

2022-08-27

一、简介

Zend Guard 基于加解密客户端,收费,网址:https://www.zend.com/

PHP 官方出品,是目前成熟的加密方案,不支持PHP7。

Zend Guard 用于加密(安装在开发或打包环境),Zend Guard Loader 用于解密(安装在线上环境)软件下载 市面上仅流传出 Zend Guard 6.0 的破解版,支持 PHP 5.3 5.4,安全平台使用的是 PHP 5.6.30。

Zend Guard 解密:https://github.com/Tools2/Zend-Decoder

阅读 121